Persondata- og privatlivspolitik for DANSK SINTERMETAL A/S
 

Denne privatlivspolitik beskriver, hvordan DANSK SINTERMETAL A/S indsamler og behandler personoplysninger i forbindelse med samarbejdet med vores kunder,

leverandører og partnere.

DANSK SINTERMETAL A/S behandler de oplysninger, du giver os, eller vi indsamler om dig, i overensstemmelse med gældende lovgivning og regler. Vi er

bevidste om, at dine oplysninger behandles med respekt for fortrolighed og for dit privatliv.

Vi er forpligtet til at overholde persondatalovens bestemmelser og sikkerhedsbekendtgørelsen om behandling af personoplysninger.

Vi forpligter os til, ikke at benytte kundens personoplysninger til andet end hvad der er nødvendigt for at kundens løsning/produkter fungerer efter

hensigten.
 

Vi er forpligtet til, at træffe de nødvendige tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at kundens oplysninger hændeligt eller

ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab.

DANSK SINTERMETAL A/S videregiver kun personlige oplysninger, hvis det kræves af lovgivningen, eller hvis der foreligger en retskendelse.

 

Vi er den dataansvarlige _ hvordan kontakter du os?
 

DANSK SINTERMETAL A/S er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har indhentet eller modtaget om dig i forbindelse med en bestilling

eller henvendelse. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.

 

DANSK SINTERMETAL A/S

Sverigesvej 10

DK-6100 Haderslev
 

CVR-nr.: 83169915
 

Telefon: +45 7452 6511
 

dansk@sintermetal.dk

 

Formålene med behandlingen af dine personoplysninger
 

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:
 

*           Levering af produkter, tjenester og services.

*           Kundeservice og support.

*           Relevant information omkring nye og eksisterende produkter og

            services, herunder opdateringer og anden information der sikrer at din(e)

            løsninger/produkter fungerer efter hensigten.

*           Til analyseformål, herunder feedback i form af spørgeskemaer.

*           Vigtige meddelelser og nyheder via e-mail og almindelig post.

*           Tilbudsgivning, Kontrakter, aftaler samt til udsendelse af faktura

            og lign.

*           Produktudvikling.

*           Konkurrencer og salgsfremmende tiltag.

 

Kategorier af personoplysninger
 

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:
 

Vi indsamler kun ikke følsomme personoplysninger, typisk offentligt tilgængelige oplysninger om virksomhedens: Navn, cvr-nummer, adresse samt

kontaktperson(er).

 

Modtagere eller kategorier af modtagere

Vi videregiver eller overlader dine personoplysninger til følgende modtagere:
 

Betroede medarbejderne hos DANSK SINTERMETAL A/S har adgang til dine personoplysninger i det omfang, det er nødvendigt for at kundens

løsning/produkter fungerer efter hensigten. Dine personlige oplysninger opbevares sikkert og fortroligt.

DANSK SINTERMETAL A/S videregiver kun personoplysninger med henblik på levering af produkter og services, herunder forbedring samt når det er nødvendigt for

vores almindelige opgavevaretagelse. Oplysninger kan også blive videregivet, hvis det er nødvendigt for, at andre af DANSK SINTERMETAL A/S samarbejdspartnere

kan varetage deres opgaver. En oversigt over DANSK SINTERMETAL A/S underdatabehandlere finder du på vores hjemmesiden på

nedenstående link:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Opbevaring af dine personoplysninger
 

DANSK SINTERMETAL A/S kan på nuværende tidspunkt ikke sige, hvor længe vi vil opbevare dine personoplysninger. Oplysninger om dig gemmes så længe vi

vurderer, det er nødvendigt for at kunne opfylde vore forpligtelser som leverandør og for at kunne overholde gældende lovgivning, herunder bogføringsloven.
 


Hvor dine personoplysninger stammer fra
 

DANSK SINTERMETAL A/S behandler de personoplysninger, som du selv giver til os, eller som vi modtager fra andre virksomheder eller myndigheder. DANSK

SINTERMETAL A/S kan også selv indhente oplysninger om dig fra andre virksomheder eller myndigheder, når det er nødvendigt for varetagelsen af DANSK

SINTERMETAL A/S’s opgaver, herunder sikre at din(e) løsninger/produkter fungerer efter hensigten.


Automatiske afgørelser, herunder profilering
 

Vi anvender ikke automatiske afgørelser, herunder profilering, som påvirker dig væsentligt i forhold til det registrerede.


Retten til at trække samtykke tilbage
 

Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte os på de kontaktoplysninger, der fremgår ovenfor.
 

Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere

meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette

tidspunkt.
 


Ret til berigtigelse, sletning, begrænsning og indsigelse
 

Nedenfor kan du læse om din ret til berigtigelse, sletning, begrænsning og indsigelse. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os.

 

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet. Du har også ret til at få dine oplysninger suppleret med yderligere oplysninger, hvis

dette vil gøre dine personoplysninger mere fuldstændige og/eller ajourførte.


Ret til sletning
 

I visse tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.
 

Ret til begrænsning af behandling

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover

kun behandle oplysningerne _ bortset fra opbevaring _ med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller

forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

 

Ret til indsigelse
 

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod

behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.


Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder

Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

 

Cookies
 

Vi anvender ikke vedvarende cookies på vores webside.


©Copyright

Indholdet på denne hjemmeside er beskyttet i henhold til loven om ophavsret og må ikke kopieres, reproduceres eller distribueres under nogen form -

hverken helt eller delvist - uden skriftlig tilladelse fra DANSK SINTERMETAL A/S.
 

Download eller kopiering af billedmateriale og/eller tekstmateriale er kun tilladt, såfremt der ligger en skriftlig tilladelse fra DANSK SINTERMETAL A/S.
 


Varemærker/trademarks
 

Produkt- og virksomhedsnavne på dette websted kan være registrede varemærker og beskyttede firmanavne, disse anvendes kun til identifikation og

forklaring.
 

Alle varemærker/navne tilhører de respektive ejere.